Artist: "Saya, Ueno Takashi, Umeda Tetsuya, Takahashi Ikuro"